ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិ​វឌ្ឍន៍​វិស័យ​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈឆ្នាំ២០១៤-២០១៨

 អាទិត្យ, 14 កុម្ភៈ 2016 15:03  |    Written by MLVT  |  44672 times  |   Print  |   Email

ឯកសារផ្លូវការ