ប្រកាស ស្ដីពីការកំណត់អត្រាភាគទាន បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការបង់ភាគទាន សម្រាប់របបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារ និងផ្នែកថែទាំសុខភាព សម្រាប់ជនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតក្រិមបទប្បញ្ញាត្តិ នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារ

 Friday, 10 November 2017 16:18  |    Written by MLVT  |  4150 times  |   Print  |   Email