សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីបញ្ជីឈ្មោះទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសឯកជន ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតពី ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

 ច័ន្ទ, 29 ឧសភា 2017 15:57  |    Written by MLVT  |  6308 times  |   Print  |   Email