ប្រកាស​ស្តីពី​ភាព​ជា​តំណាង​របស់​អង្គការ​វិជ្ជាជីវៈ​នៃ​កម្មករ និយោជិត នៅ​ថ្នាក់​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និង​សិទ្ធិ​ក្នុ​ង​ការ​ចរចា​ជា​សមូ​ហភាព​ដើម្បី​ចុះ​អនុសញ្ញា​រួម​នៅ​ថ្នាក់​សហ​គ្រាស គ្រឹះស្ថាន

 Thursday, 22 November 2001 13:29  |    Written by MLVT  |  2519 times  |   Print  |   Email