សេចក្ដីជូនដណឹងស្ដីពីការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ សម្រាប់កម្មករនិយោជិត ផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង

 ច័ន្ទ, 07 មីនា 2011 11:46  |    Written by MLVT  |  2885 times  |   Print  |   Email