ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងការប្រើប្រាស់ និងការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាល រវាងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម និងមូលដ្ឋានសុខាភិបាល សម្រាប់ផ្នែកថែទាំសុខភាព

 Monday, 25 July 2016 17:36  |    Written by MLVT  |  5126 times  |   Print  |   Email