អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីបែបបទសម្រាប់អនុវត្តចំពោះការអនុញ្ញាតឱ្យជនបរទេសមិនមែន អន្តោប្រវេសន្ត ចូល ចេញ និងស្នាក់អាស្រ័យនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 Wednesday, 29 June 2016 13:55  |    Written by MLVT  |  4792 times  |   Print  |   Email