ប្រកាស​ស្ដីពី​ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមាសម្រាប់​កម្មករ​និយោ​ជិត​ផ្នែក​វាយ​នណ្ឌ និងផលិត​ស្បែក​ជើង​សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

 Thursday, 08 October 2015 16:25  |    Written by MLVT  |  3909 times  |   Print  |   Email