អនុ​ក្រឹត្យ​ស្ដីពី​​ការ​គ្រប់​គ្រង​លើ​ការ​បញ្ជូន​ពលករ​ខ្មែរ​ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​បរទេស​ តាម​រយៈ​ទី​ភ្នាក់​ងារ​ជ្រើស​រើស​ឯក​ជន

 Wednesday, 17 August 2011 15:54  |    Written by MLVT  |  4523 times  |   Print  |   Email
Download attachments: