សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការសេវាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

 Wednesday, 06 January 2021 20:51  |    Written by MLVT  |  794 times  |   Print  |   Email