សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការផ្អាកការបណ្តុះបណ្តាលជាបណ្តោះអាសន្ន នៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ និងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលនៃទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសឯកជន ដែលស្ថិតនៅក្រោមឱវាទក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅក្រុងសៀមរាប

 Sunday, 08 March 2020 07:14  |    Written by MLVT  |  2322 times  |   Print  |   Email