សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ៣៦/១៩ ស្ដីពីមណ្ឌលប្រឡងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈឆ្នាំ២០១៩

 ច័ន្ទ, 02 កញ្ញា 2019 16:15  |    Written by MLVT  |  2009 times  |   Print  |   Email