សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ២៧/១៩ ស្ដីពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនតាមប្រភេទនៃកម្រិតសិក្សានីមួយៗ ឱ្យចូលរៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០

 Thursday, 15 August 2019 12:53  |    Written by MLVT  |  1173 times  |   Print  |   Email