សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ២៥/១៩ ស្ដីពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំមូលនិធិជាតិបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជំហាន២ ឆ្នាំ២០១៩

 Friday, 19 July 2019 18:48  |    Written by MLVT  |  2380 times  |   Print  |   Email