សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ២៣/១៩ ស្ដីពីការបើករំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ ដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩ និងការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មី ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩តទៅ

 Monday, 08 July 2019 15:08  |    Written by MLVT  |  4218 times  |   Print  |   Email