សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ២៣/១៩ ស្ដីពីការបើករំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ ដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩ និងការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មី ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩តទៅ

 ច័ន្ទ, 08 កក្កដា 2019 15:08  |    Written by MLVT  |  1826 times  |   Print  |   Email