សេចក្តីណែនាំ លេខ ៥៨/១៩ ស្ដីពីការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មី ក្នុងឆ្នាំនីមួយៗចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩

 ច័ន្ទ, 10 មិថុនា 2019 20:06  |    Written by MLVT  |  12923 times  |   Print  |   Email