ប្រកាសលេខ ៤៧ សហវ ស្ដីពី​កម្មវិធី​ចំណូល​-ចំណាចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្ឆ្នាំ២០២០ របស់​ក្រសួងការងារ​ និងបណ្ដុះ​បណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

 ច័ន្ទ, 16 មីនា 2020 14:50  |    Written by MLVT  |  4596 times  |   Print  |   Email