ប្រកាសលេខ ៤៣៦ សហវ​ ស្ដីពី​កម្មវិធី​ចំណូល​-ចំណាយ​ថវិកា​ថ្នាក់ជាតិ​ប្រចាំត្រីមាស​ទី២ ឆ្នាំ២១០៩​ របស់​ក្រសួងការងារ​ និងបណ្ដុះ​បណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

 Monday, 06 May 2019 13:50  |    Written by MLVT  |  341 times  |   Print  |   Email