ប្រកាសលេខ ៦៣០ សហវ​ ស្ដីពី​កម្មវិធី​ចំណូល​-ចំណាចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២១០៩​ របស់​ក្រសួងការងារ​ និងបណ្ដុះ​បណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

 Thursday, 25 July 2019 13:50  |    Written by MLVT  |  2297 times  |   Print  |   Email