សេចក្ដីជូនដំណឹង ពីលទ្ធផលពិភាក្សាការងាររវាងឯកឧត្ដមបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រី និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃ ឯកឧត្ដមឧត្តមសេនីយ៍ Po. Gen. ADUL SANGSINGKEO.

 Monday, 18 June 2018 09:46  |    Written by MLVT  |  1466 times  |   Print  |   Email