ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ២៩/២១ ស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅរបស់កម្មករ និយោជិត ជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច

 Thursday, 10 June 2021 11:51  |    Written by MLVT  |  12276 times  |   Print  |   Email