ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ឯកសារផ្លូវការស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ឆ្នាំ១៩៩៧-បច្ចុប្បន្ន

 អង្គារ, 27 មិថុនា 2017 15:32  |    Written by MLVT  |  33029 times  |   Print  |   Email

 

 

 

 

  ២០២១  សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូប ឆ្នាំ២០២២ PDF
សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា PDF
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា PDF
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ PDF

២០២០

ប្រកាស លេខ៣០៣/២០ ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ PDF
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា PDF
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើងឆ្នាំ២០២១  

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

PDF

សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ១៩/២០ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ស្ដីពីកាលវិភាគនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

PDF

២០១៩

 

ប្រកាស ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

PDF

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា 

PDF

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

PDF

២០១៨

ប្រកាស ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

PDF

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ

PDF

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

PDF

របាយការណ៍ ស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រីភាគី ដើម្បីពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

PDF

២០១៧

ប្រកាសស្ដីពី ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨

PDF

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិកផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកេជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨

PDF

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

PDF

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

PDF

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី «ស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជិត ក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើងនៅកម្ពុជា»

PDF

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង ឆ្នាំ២០១៨

PDF

២០១៦

ប្រកាសលេខ៤១៤ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

PDF

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

PDF

របាយការណ៍របស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រីភាគី ដើម្បីពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

PDF

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង ឆ្នាំ២០១៧

PDF

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការចរចាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាឆ្នាំ២០១៧

PDF

២០១៥

ប្រកាសលេខ៤០៩/១៥ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

PDF

សេចក្តីថ្លែងការរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ ចុះថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

PDF

របាយការណ៍របស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រីភាគី ដើម្បីពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ចុះថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

PDF

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង ឆ្នាំ២០១៦

PDF

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការចរចាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាឆ្នាំ២០១៦

PDF

២០១៤

សេចក្តីណែនាំលេខ០០១/១៤ ក.ប/ស.ណ.ន ចុះថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការអនុវត្ត “ប្រកាសលេខ៣១៧ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣” ស្តីពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង និងការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ”

PDF

ប្រកាសលេខ២៨៣ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥

PDF

សេចក្តីថ្លែងការរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ ចុះថ្ងៃទី១២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤

PDF

របាយការណ៍របស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រីភាគី ដើម្បីពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤

PDF

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង ឆ្នាំ២០១៥

PDF

២០១៣

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ១០៣ ក.ប/ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣

PDF

ប្រកាសលេខ៣១៧ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងផលិតស្បែកជើង

PDF

២០១២

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ២៣០ ក.ប/ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២

PDF

២០១១

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០៤១/១១ កប/ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១

PDF

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ២០៦ ក.ប/ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

PDF

២០១០

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០៤៩/១០ ក.ប/ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០

PDF

២០០៨

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០៣២/០៨ ក.ប/ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨

PDF

២០០៦

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ៧៤៥ ក.ក.ប.វ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦

PDF

២០០០

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០១៧ សកបយ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០០

PDF

១៩៩៧

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០៦ សកអ ចុះថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៧

PDF